Privacy Statement

In dit Privacy Statement beschrijven we hoe Arbitrage online omgaat met de opslag, verzending en verdere verwerking van persoonsgegevens.

www.arbitrageonline.nl, www.webshop.arbitrageonline.nl en www.scheidsrechterzoeken.nl zijn domeinnamen van Arbitrage online B.V. Arbitrage online B.V. is statutair gevestigd te Burchtpoort 26, Nieuw Vennep. Zij staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 65118596. BTW nummer NL855987443B01.


1 Toepasselijkheid

Arbitrage online verwerkt persoonsgegevens van website-bezoekers, van de leden en vrijwilligers van de (sport)organisaties die bij Arbitrage online zijn aangesloten en van externe arbiters. De leden, vrijwilligers en externe arbiters die het platform van Arbitrage online gebruiken zullen we verder in dit Privacy Statement samen ook wel “gebruikers” noemen. De (sport) organisaties die bij Arbitrage online zijn aangesloten zullen we verder ook (waar van toepassing) “uw club” noemen.

De websitebezoekers die niet tevens gebruiker zijn verwijzen we naar de informatie onder 2. De gebruikers verwijzen we naar de informatie onder 3 tot en met 6. Wij streven er naar om u via dit Privacy Statement goed, volledig en conform de wet uitleg te geven over ons privacy beleid. Dit Privacy Statement kan daarom van tijd tot tijd worden aangepast. Wij adviseren u daarom het regelmatig opnieuw te raadplegen.


2 Website bezoekers

Wanneer u onze website bezoekt plaatst Arbitrage online een zogenaamde analytische cookie op uw computer. Een cookie is een tekstbestand dat uw IP-adres herkent wanneer u de volgende keer verbinding maakt met arbitrageonline.nl. Door middel van het uitlezen van cookies krijgen wij een beeld van onder andere de bezoekersstromen en paginaweergaves.

Omdat uw IP adres een persoonsgegeven is en er geen sprake is van een overeenkomst tussen Arbitrage online en u als websitebezoeker mag een cookie in principe alleen na uw toestemming worden geplaatst. Voor analytische cookies hoeft echter geen toestemming worden gevraagd als het gebruikte programma, in dit geval Google Analytics, privacy-vriendelijk wordt ingesteld. Hiervoor heeft de Autoriteit Persoonsgegevens richtlijnen afgegeven. Wij hebben deze richtlijnen opgevolgd.

Dat betekent concreet dat wij:

  • Een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
  • Het laatste octet van uw IP-adres maskeren;
  • De optie "gegevens delen" hebben uitgezet;
  • Geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

U kunt cookies van uw computer verwijderen via uw browserinstellingen.


3 Gebruik platform en persoonsgegevens

Als een sportorganisatie zich aansluit bij ons platform worden door de ledenadministratie van die organisatie de namen en emailadressen van de leden geüpload naar ons platform. Vervolgens kan de organisatie u als lid, vrijwilliger of arbiter vanuit onze software een email sturen om u uit te nodigen om gebruik te maken van het platform.

U kunt als lid, vrijwilliger of externe arbiter ook zelf een account aanmaken op het platform, hetzij via de website van uw club, hetzij rechtstreeks op onze website (https://www.arbitrageonline.nl).

Wanneer u dit doet vragen wij u om uw naam, uw emailadres en (optioneel) uw telefoonnummer. Als u zich geregistreerd heeft of een account heeft aangemaakt ontvangt u van ons per e-mail een wachtwoord. Wij registreren ook uw ip-adres.

Al deze gegevens zijn volgens de wet persoonsgegevens omdat ze (in combinatie) naar u te herleiden zijn.

Behalve om u te laten inroosteren kunt u als lid van een bij ons aangesloten sportorganisatie het platform ook gebruiken om alleen informatie over (wedstrijd)roosters op te halen, het arbiter- of wedstrijdrooster te beheren of om u aan te melden voor e-mailnotificaties over het arbiter- of wedstrijdrooster. Wij vragen u hiervoor uw naam en emailadres op te geven.

Het platform is te benaderen via een pc, mobiele telefoon, tablet of andere apparaat. Dit Privacy Statement geldt ongeacht het apparaat dat u gebruikt.

Het platform van Arbitrage online is uitsluitend toegankelijk voor de in deze paragraaf genoemde groepen.


4 Doelen en verantwoordelijkheden

Als u lid van of vrijwilliger bij een bij ons platform aangesloten sportorganisatie bent wijzen wij u op het volgende. Uw club heeft zich bij ons platform aangesloten om gefaciliteerd te worden bij het

  • gemakkelijk bij elkaar brengen van vraag en aanbod van clubtaken zoals arbitrage en vrijwilligerstaken;
  • informeren van de overige leden over het arbitrage- en vrijwilligersrooster en wedstrijden.

Uw club heeft Arbitrage online tevens verzocht om, om deze opdracht goed te kunnen uitvoeren, u (per email of door middel van pushberichten) informatie te sturen over het gebruik van ons platform (bijvoorbeeld gebruiksinstructies of serviceberichten).

Uw club heeft deze doelstellingen bepaald en ook dat zij hiervoor gebruik willen maken van het platform van Arbitrage online. Uw club is daarom op grond van de wet verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Organisaties kunnen voor de verwerking van persoonsgegevens “verwerkers” inschakelen die namens hen persoonsgegevens verwerken. Arbitrage online is voor uw club zo’n verwerker. Op grond van de wet en de overeenkomst tussen uw club en Arbitrage online mag Arbitrage online uw persoonsgegevens alleen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van haar opdrachtgevers zoals uw club verwerken.

Als u een externe arbiter bent is Arbitrage online de verantwoordelijke partij waar het gaat om de bescherming van uw persoonsgegevens.

Het doel van de verwerking door Arbitrage Online van persoonsgegevens van externe arbiters is:

  • het bij elkaar brengen van de vraag van bij ons aangesloten sportorganisaties naar de diensten van externe arbiters en het aanbod van deze diensten
  • het informeren van de externe arbiters en de leden van de bij ons aangesloten sportorganisaties over het arbitrage- en vrijwilligersrooster en wedstrijden
  • het informeren van de arbiters over het gebruik van het platform van Arbitrage online (bijvoorbeeld gebruikersinstructies of servicemeldingen).

Als verantwoordelijke partij voor het verwerken van persoonsgegevens van externe arbiters moeten wij een zogenaamde rechtsgrond hebben. Dat is een wettelijke grondslag om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. De rechtsgrond waar wij ons op beroepen is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. De overeenkomst houdt in dat wij u aanbieden om u als arbiter in te roosteren voor de wedstrijden waar bij ons aangesloten sportorganisaties aan deelnemen. Als u dit aanbod accepteert is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken.


5 Informatie over de verwerking

Delen persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met de leden van uw club of, als u een externe arbiter bent, met de leden van de sportorganisatie die deelneemt aan de wedstrijd(en) waarvoor u zich inroostert of beschikbaar stelt. Mocht Arbitrage online uw gegevens verder willen delen dan zal zij u daarover informeren en, indien daartoe verplicht, daarvoor uw toestemming vragen. Dit laatste geldt niet als Arbitrage online uw gegevens moet afstaan op vordering van een bevoegde overheidsinstantie.

Beveiliging

Uw gegevens moeten beveiligd worden met passende maatregelen. Arbitrage online maakt daarover afspraken met de aangesloten sportorganisaties. Die afspraken zijn vastgelegd in de overeenkomst die deze organisaties met Arbitrage online sluiten.

Bewaartermijn

Wanneer u lid van of vrijwilliger bij een op ons platform aangesloten sportorganisatie bent bepaalt die organisatie hoe lang uw gegevens bewaard worden. Meestal is dat gedurende de periode waarin 1) uw club bij ons platform is aangesloten en 2) u lid bent.

Als u externe arbiter bent worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u actief bent als arbiter. Uw persoonsgegevens kunnen tussentijds op uw verzoek worden verwijderd (zie ook onder 6). Na verloop van een periode van 6 maanden van inactiviteit worden uw persoonsgegevens automatisch definitief verwijderd uit onze systemen. Mocht u zich daarna weer willen aanmelden als arbiter dan zullen wij u opnieuw vragen een account aan te maken.


6 Informatie voor externe arbiters

Omdat wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens van u als externe arbiter wijzen wij u op de rechten die u heeft in het kader van onze verwerking. Alle andere personen wiens persoonsgegevens wij verwerken verwijzen wij op dit punt naar de club waarbij zij zijn aangesloten.

U heeft het recht om Arbitrage online te verzoeken om inzage in de gegevens die wij van u verwerken en op rectificatie of wissing van die gegevens. U kunt u Arbitrage Online verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken en u kunt hiertegen bezwaar maken. U heeft tevens het recht om uw gegevens bij ons op te vragen om deze zelf op te slaan of over te dragen.

Indien u één van deze rechten wilt uitoefenen of wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld de maatregelen die wij treffen om uw gegevens te beveiligen verzoeken wij u een e-mail te sturen aan privacy@arbitrageonline.nl.

Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Arbitrage Online of u ons verzoekt de verwerking te beperken of uw gegevens te wissen kunt u geen gebruik meer maken van het platform van Arbitrage online.

Mocht u een klacht hebben over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u deze uiteraard te allen tijde bij ons indienen en dan zullen wij u binnen 2 weken een reactie geven. U heeft ook het recht deze in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


7 Tot slot

Wij gaan er van uit dat de in dit Privacy Statement genoemde informatie begrijpelijk voor u is. Als dit niet zo is verzoeken wij u een e-mail te sturen aan privacy@arbitrageonline.nl. Wij zullen uw vraag dan binnen uiterlijk 2 weken beantwoorden.

versie: 2017-1